Al-Fakhariyya Minaret, Jerusalem, 1278


© Stanford University. 2021